Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Recepten Vandaag met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierop verstrekte informatie aanvaardt Recepten Vandaag geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook. Evenmin kan aan de inhoud van deze informatie geen rechten worden ontleend. 

Recepten Vandaag kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reacties op deze website geplaatst door anderen dan Recepten Vandaag, alsook voor de inhoud van de advertenties op de website en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk hieruit voortvloeit. Recepten Vandaag kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar bezoekers. 

© ReceptenVandaag.nl 2023. Alle rechten voorbehouden.  Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur niets van deze website worden vereenvoudigd, gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd. De auteur is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de in artikel 17 lid 2 Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) bedoelde vergoeding te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.